Program pracy "Aktywu bibliotecznego"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 grudnia 2019

Program pracy "Aktywu bibliotecznego"

czas realizacji 1 rok

 

Książki i czasopisma spełniają w życiu dzieci doniosłą rolę. Obcowanie z nimi poszerza wiedzę o świecie i jest elementarnym przejawem kontaktu z kulturą.

Jednak rozumne czytelnictwo nie ogranicza się do poznawania treści utworu literackiego czy dowolnej publikacji. Dostarcza ono także bogactwa przeżyć i refleksji kształtujących nie tylko umysły młodych czytelników, lecz także ich charaktery.

Rola biblioteki przejawia się w dwóch podstawowych kierunkach:

- w pracy pedagogicznej z czytelnikiem

- w pracach organizacyjno-technicznych.

Bibliotekarz zdany na własne siły bez pomocy uczniów niewiele sam może zdziałać. Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany "aktywem bibliotecznym". działalność aktywu ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania dzieci, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (np. pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem)

 

Adresaci programu

Program jest przygotowany dla uczniów szkoły podstawowej dobrowolnie włączających się w prace na rzecz biblioteki.

W "aktywie bibliotecznym"  pracują uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, wykazujący uzdolnienia w dziedzinie plastyki, recytacji, aktorstwa.

 

Cele ogólne działalności "aktywu bibliotecznego

- dobrze zorganizowany "aktyw biblioteczny" nie tylko usprawnia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej, podnosi jakość pracy szkoły.

- praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak dyscyplina, samodzielność, zdecydowanie, współdziałanie w grupie, koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy

- podstawą dobrej pracy "aktywu bibliotecznego" jest umiejętne i równe rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności dzieci i doskonali formy jej samodzielnego działania.

 

Harmonogram prac i zadania szczegółowe poszczególnych grup sekcji aktywu

Liczba członków aktywu zależy od typu i wielkości szkoły i potrzeb biblioteki, niemniej jednak powinni się w niej znaleźć przedstawiciele wszystkich klas.

 

Aktyw podzielony jest na dwie podstawowe grupy:

- łączników klasowych

– ścisłego aktywu

I Sekcja łączników klasowych

zadania:

1. podliczanie stanu czytelnictwa klasy - raz w miesiącu

2. kontrolowanie terminowego zwrotu książek, w szczególności lektur - dwa razy w tygodniu

3. informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa - na bieżąco

4. propagowanie czytelnictwa w swojej klasie. Informowanie koleżanki i kolegów o nowościach książkowych zakupionych do biblioteki - na bieżąco

 

II Aktyw ścisły - pomagający bezpośrednio bibliotekarzom - podział na sekcje:

zadania:

Sekcja bibliotekarsko - konserwatorska

1. Pomoc w udostępnianiu książek podczas codziennych dyżurów

a. wyszukiwanie kart czytelnika

b. podawanie lektur z regałów oraz włączanie ich do księgozbioru

c. wypełnianie kart czytelnika

d. pomoc przy prowadzeniu statystki wypożyczeń

e. dyżury w czytelni

2. Konserwacja księgozbioru - na bieżąco

a. opieka nad przydzielonymi regałami

- okładanie książek w folię

- podklejanie kartek w książkach uszkodzonych

- utrzymywanie porządku na regałach

b. interwencja w wypadku umyślnego niszczenia książek

c. pomoc we włączaniu do księgozbioru nowych książek

- sporządzanie kart książek - pod nadzorem bibliotekarza

– sporządzanie kart katalogowych

– pieczętowanie nowych książek

Sekcja prasowa

zadania:

1. opracowywanie gazetki bibliotecznej - raz w miesiącu

2. zbieranie wycinków prasowych i innych materiałów przydatnych do gazetki - na bieżąco

3. sporządzanie liter do napisów informacyjnych i ozdób przydatnych do dekoracji - w miarę potrzeb

4. utrzymywanie porządku na regałach w czytelni - na bieżąco

5. gromadzenie wycinków z prasy dotyczących regionu

 

Sekcja propagandowa

zadania:

1. projektowanie i wykonywanie afiszy, plakatów, ogłoszeń i wywieszek informacyjnych - w miarę potrzeb

2. sporządzanie wykazu stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach - raz w miesiącu

3. promowanie biblioteki na terenie szkoły - na bieżąco

 

Sekcja dekoracyjno - imprezowa

zadania:

1. dbałość o estetykę biblioteki - na bieżąco

2. pomoc w przygotowywaniu imprez bibliotecznych: spotkań, konkursów, inscenizacji, kiermaszów itp.

 

Organizacja pracy aktywu bibliotecznego i ewaluacja stopnia realizacji zaplanowanych działań.

Na początku roku szkolnego przeprowadzany jest nabór uczniów chętnych do pracy w aktywie bibliotecznym.

Na pierwszym zebraniu, które jest zebraniem organizacyjnym, przedstawiony zostaje program pracy aktywu, jego zadania i cele oraz propozycje podziału na sekcje. Uczniowie wybiorą sobie pracę w sekcji, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Wspólnie ustalony zostaje grafik dyżurów i przydział regałów do opieki.

Raz w miesiącu w ramach zebrań, przeprowadzana będzie analiza pracy poszczególnych sekcji. Prowadzone są szkolenia.

Dokumentacja pracy aktywu bibliotecznego zawiera wykaz wszystkich członków aktywu w danym roku szkolnym, zeszyt dyżurów i notatnik wykonywanych prac.

Na koniec roku szkolnego przeprowadza się podsumowanie dokonań aktywu oraz przyznanie nagród.

Autor: Redaktor