Egzamin Ośmioklasisty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2020

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie klas 8!

Jak już zapewne wiecie z komunikatów CKE, egzaminy ósmoklasistów odbędą się

w następujących terminach:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-język polski 16.06.2020 (wtorek godzina 9.00) trwa 120 min przy przedłużeniu czasu do 180 min

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-matematyka 17.06.2020 (środa godzina 9.00) ) trwa 100 min przy przedłużeniu czasu do 150 min

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-język angielski 18.06.2020 (czwartek godzina 9.00) trwa 90 min przy przedłużeniu czasu do 135 min

Zasady ustalone przez MEN, GIS i CKE

W związku ze stanem epidemii obowiązują nas następujące zasady ustalone przez CKE, MEN i GIS :

 • [*]Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • [*]Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • [*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • [*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • [*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających 
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 • [*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • [*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku
 • [*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 • [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 • [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

 • przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
 • wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
 • wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
 • zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
 • wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
 • [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów,  z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • [*]Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 W związku z tymi wytycznymi zdający powinien:

 • zaopatrzyć się w długopisy z czarnym tuszem i mieć zapas oraz linijkę, gdyż nie będzie mógł korzystać z pożyczonego na terenie szkoły. Długopisy są potrzebne na wszystkie trzy części egzaminu natomiast na matematykę również linijka.
 • zaopatrzyć się w odpowiednią liczbę maseczek, aby mógł je zdezynfekować po powrocie do domu.
 • zaopatrzyć się w małe butelki wody, jeśli chce z nich skorzystać w trakcie egzaminu
 • mieć przy sobie legitymację szkolną.
 • nie posiadać przy sobie telefonów komórkowych oraz innych tego typu sprzętów, gdyż nie można ich wnosić na egzamin, a składowanie ich jest związane z koniecznością pobytu w innym pomieszczeniu i przeprowadzania dezynfekcji, co stwarza zbędne niebezpieczeństwo.
 • bezwzględnie przestrzegać zarządzonego przez dyrektora porządku, aby wszyscy byli bezpieczni

Szczegółowe informacje związane z dowozem oraz sposobem zachowania porządku zajmowania miejsca w salach oraz opuszczania szkoły przedstawimy 10.06.2020