Projekt Unijny "Równy start"


                 Projekt Unijny "Równy Start
"                                

 

W okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Publiczna szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Niwiskach realizowany jest Projekt „Równy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu ma na celu:

 1. Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych
 2. Zmniejszenie dysproporcji w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi
 3. Zapewnienie każdemu uczniowi w pierwszym etapie edukacyjnym ciekawej oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości
 4. Propagowanie aktywizujących metod nauczania
 5. Zwiększenia dostępności pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 6. Podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Zdiagnozowane w placówce problemy stanowią przeszkodę  w prawidłowym funkcjonowaniu uczniów, osiąganiu sukcesów szkolnych. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie  na dodatkowe zajęcia, w celu wyeliminowania lub zmniejszenia dysfunkcji.

W naszej placówce zaplanowane zostały zajęcia:

 1. Socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej
 2. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 3. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu wiadomości matematycznych
 4. Zajęcia logopedyczne
 5. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 6. Zajęcia dla uczniów z uzdolnieniami matematycznymi
 7. Zajęcia plastyczne

 

Bezpieczna Szkoła

Reklama