Model absolwenta

MODEL ABSOLWENTA

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwiskach

 

 Realizując zadania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze placówki dążymy do tego, by nasz absolwent posiadał różne umiejętności.

 W sferze nauki:

 1. Sprawnie posługiwał się językiem polskim, a przez to umiał korzystać z różnych źródeł informacji. Zdobywał, przetwarzał i wykorzystywał wiedzę. Umiał posługiwać się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.
 2. Był przygotowany do dalszej nauki poprzez rozwijanie swoich talentów. Potrafił myśleć samodzielnie, twórczo i krytycznie. Umiał realizować własne plany i marzenia.
 3. Miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia. Wiedział, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 

 W sferze społecznej:

 1. Dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu. Czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata.
 2. Znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu. Wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów.
 3. Był odpowiedzialny, prawy i uczciwy. Wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie. Wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych. Starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów. Umiał rozróżniać dobro od zła.
 4. Umiał współpracować w grupie. Działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
 5. Był tolerancyjny wobec tego co inne, różne.
 6. Umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych.
 7. Potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami. Był wrażliwy na potrzeby innych.
 8. Dbał o zdrowie własne i innych. Kształtował właściwe nawyki żywieniowe. Znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
 9. Dbał o swój wygląd.
 10. Bezpiecznie poruszał się po drogach.
 11. Uczestniczył w rożnych formach kultury.
 12. Umiał analizować docierające do niego informacjeBył krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek. Znał mechanizmy działania reklamy.