biblioteka

informacje

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI

Poniedziałek

820 – 1045
1245 – 1330

Wtorek

820 – 955
1245 - 1330

Środa

910 – 955
1245-1330

Czwartek

1000 – 1045
1245 - 1330
Piątek 730 – 905

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIWISKACH

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy.

 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 4. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i  przestrzegać go.

 5. Biblioteka czynna jest codziennie w dniach pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach. Godziny otwarcia biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć         lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 6. W bibliotece należy zachowywać się cicho i nie przeszkadzać innym.

 7. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni.

 8. Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tą książkę zapotrzebowania.

 9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.

 10. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki.

 11. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie wypożyczonych przez siebie książek, dlatego powinien przechowywać je w okładce a zauważone uszkodzenia zgłaszać             bibliotekarzowi.

 12. Zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub zwrócić inną przydatną bibliotece o tej samej wartości, co książka zagubiona.

 13. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

Program pracy "Aktywu bibliotecznego"

czas realizacji 1 rok

 

Książki i czasopisma spełniają w życiu dzieci doniosłą rolę. Obcowanie z nimi poszerza wiedzę o świecie i jest elementarnym przejawem kontaktu z kulturą.

Jednak rozumne czytelnictwo nie ogranicza się do poznawania treści utworu literackiego czy dowolnej publikacji. Dostarcza ono także bogactwa przeżyć i refleksji kształtujących nie tylko umysły młodych czytelników, lecz także ich charaktery.

Rola biblioteki przejawia się w dwóch podstawowych kierunkach:

- w pracy pedagogicznej z czytelnikiem

- w pracach organizacyjno-technicznych.

Bibliotekarz zdany na własne siły bez pomocy uczniów niewiele sam może zdziałać. Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany "aktywem bibliotecznym". działalność aktywu ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania dzieci, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (np. pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem)

 

Adresaci programu

Program jest przygotowany dla uczniów szkoły podstawowej dobrowolnie włączających się w prace na rzecz biblioteki.

W "aktywie bibliotecznym"  pracują uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, wykazujący uzdolnienia w dziedzinie plastyki, recytacji, aktorstwa.

 

Cele ogólne działalności "aktywu bibliotecznego

- dobrze zorganizowany "aktyw biblioteczny" nie tylko usprawnia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej, podnosi jakość pracy szkoły.

- praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak dyscyplina, samodzielność, zdecydowanie, współdziałanie w grupie, koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy

- podstawą dobrej pracy "aktywu bibliotecznego" jest umiejętne i równe rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności dzieci i doskonali formy jej samodzielnego działania.

 

Harmonogram prac i zadania szczegółowe poszczególnych grup sekcji aktywu

Liczba członków aktywu zależy od typu i wielkości szkoły i potrzeb biblioteki, niemniej jednak powinni się w niej znaleźć przedstawiciele wszystkich klas.

 

Aktyw podzielony jest na dwie podstawowe grupy:

- łączników klasowych

– ścisłego aktywu

I Sekcja łączników klasowych

zadania:

1. podliczanie stanu czytelnictwa klasy - raz w miesiącu

2. kontrolowanie terminowego zwrotu książek, w szczególności lektur - dwa razy w tygodniu

3. informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa - na bieżąco

4. propagowanie czytelnictwa w swojej klasie. Informowanie koleżanki i kolegów o nowościach książkowych zakupionych do biblioteki - na bieżąco

 

II Aktyw ścisły - pomagający bezpośrednio bibliotekarzom - podział na sekcje:

zadania:

Sekcja bibliotekarsko - konserwatorska

1. Pomoc w udostępnianiu książek podczas codziennych dyżurów

a. wyszukiwanie kart czytelnika

b. podawanie lektur z regałów oraz włączanie ich do księgozbioru

c. wypełnianie kart czytelnika

d. pomoc przy prowadzeniu statystki wypożyczeń

e. dyżury w czytelni

2. Konserwacja księgozbioru - na bieżąco

a. opieka nad przydzielonymi regałami

- okładanie książek w folię

- podklejanie kartek w książkach uszkodzonych

- utrzymywanie porządku na regałach

b. interwencja w wypadku umyślnego niszczenia książek

c. pomoc we włączaniu do księgozbioru nowych książek

- sporządzanie kart książek - pod nadzorem bibliotekarza

– sporządzanie kart katalogowych

– pieczętowanie nowych książek

Sekcja prasowa

zadania:

1. opracowywanie gazetki bibliotecznej - raz w miesiącu

2. zbieranie wycinków prasowych i innych materiałów przydatnych do gazetki - na bieżąco

3. sporządzanie liter do napisów informacyjnych i ozdób przydatnych do dekoracji - w miarę potrzeb

4. utrzymywanie porządku na regałach w czytelni - na bieżąco

5. gromadzenie wycinków z prasy dotyczących regionu

 

Sekcja propagandowa

zadania:

1. projektowanie i wykonywanie afiszy, plakatów, ogłoszeń i wywieszek informacyjnych - w miarę potrzeb

2. sporządzanie wykazu stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach - raz w miesiącu

3. promowanie biblioteki na terenie szkoły - na bieżąco

 

Sekcja dekoracyjno - imprezowa

zadania:

1. dbałość o estetykę biblioteki - na bieżąco

2. pomoc w przygotowywaniu imprez bibliotecznych: spotkań, konkursów, inscenizacji, kiermaszów itp.

 

Organizacja pracy aktywu bibliotecznego i ewaluacja stopnia realizacji zaplanowanych działań.

Na początku roku szkolnego przeprowadzany jest nabór uczniów chętnych do pracy w aktywie bibliotecznym.

Na pierwszym zebraniu, które jest zebraniem organizacyjnym, przedstawiony zostaje program pracy aktywu, jego zadania i cele oraz propozycje podziału na sekcje. Uczniowie wybiorą sobie pracę w sekcji, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Wspólnie ustalony zostaje grafik dyżurów i przydział regałów do opieki.

Raz w miesiącu w ramach zebrań, przeprowadzana będzie analiza pracy poszczególnych sekcji. Prowadzone są szkolenia.

Dokumentacja pracy aktywu bibliotecznego zawiera wykaz wszystkich członków aktywu w danym roku szkolnym, zeszyt dyżurów i notatnik wykonywanych prac.

Na koniec roku szkolnego przeprowadza się podsumowanie dokonań aktywu oraz przyznanie nagród.

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W NIWISKACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

PRACA PEDAGOGICZNA

 

Zadania
Formy  realizacji
Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

1. Udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji

a) Udostępnianie zbiorów piśmienniczych i audio- wizualnych w wypożyczalni

b) Udostępnianie darmowych podręczników i ćwiczeń

b) Objęcie wypożyczeniami    uczniów klasy I

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

cały rok

 

cały rok

 

od II

semestru

2. Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych

a) Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych

b) Udzielanie porad w wyborach czytelniczych

c) Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

d) Współpraca z wychowawcami i pedagogiem w poznawaniu uczniów i ich aktywizacji czytelniczej

e) Informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych

f) Śródroczne i roczne sprawozdanie o stanie czytelnictwa uczniów dla nauczycieli i wychowawców klas

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

cały rok

 

 

na bieżąco

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

po zakupie

 

 

koniec I semestru i  koniec   roku szkolnego

3. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne

a) Organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej:

- popularyzowanie wśród czytelników stron i portali   promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury

- wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobycia poszukiwanych informacji

b)Współpraca z nauczycielami  w zakresie realizacji treści   edukacji czytelniczej

- wypożyczanie materiałów bibliotecznych przydatnych podczas zajęć lekcyjnych

- współpraca podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych

- konsultacje przy zakupach nowego księgozbioru

- informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach i nowościach

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

wychowawcy klas

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

według potrzeb

 

 

4. Rozwijanie

kultury

czytelniczej

uczniów

a) Praca indywidualna z czytelnikiem:

- rozmowy na temat zainteresowań, potrzeb i trudności; pomoc w doborze odpowiedniej lektury

- uczenie korzystania z różnych źródeł informacji

- pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów recytatorskich, czytelniczych, ortograficznych

- rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową

- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat

b) Organizacja imprez czytelniczych i udział w akcjach ogólnopolskich

- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

- udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

- Światowy Dzień Pluszowego   Misia

c) Pasowanie na czytelnika     uczniów klasy I

d) Przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Papieża Jana Pawła II” oraz udział w finale

e) Kiermasz Taniej Książki

f) Współpraca z Biblioteką

Publiczną w Niwiskich

- udział w lekcjach bibliotecznych, konkursach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz i Aktyw Biblioteczny

 

 

 

 

 

bibliotekarz i Aktyw Biblioteczny

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz i aktyw biblioteczny

 

bibliotekarz

 

 

 

bibliotekarz i aktyw biblioteczny

bibliotekarz

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 2017

raz w miesiącu przez cały rok

 

 

XI 2017

III 2018

 

 

IV 2018

 

 

VI 2018

 

caly rok

 

 

5. Kultywowanie tradycji narodowych kraju, regionu i szkoły

a) Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów

b) Popularyzowanie wiedzy o Patronie Szkoły (wystawy książek, gazetki)

bibliotekarz

 

cały rok

6.

Praca z Aktywem

Bibliotecznym

a) Zebranie organizacyjne

b) Szkolenie i wdrażanie    do pomocy

c) Porządkowanie księgozbioru

d) Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych

„Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I”

- „Dzień Papieski”

- Spotkanie Bożonarodzeniowe

bibliotekarz

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

IX 2017

cały rok

 

podczas dyżurów

cały rok

7. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

a) Udział w różnych formach doskonalenia: kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych

b) Studiowanie literatury fachowej, śledzenie nowości wydawniczych dotyczących edukacji

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

 

Terminarz MSCDN

 

Terminarz MSCDN

cały rok

8. Współpraca

ze środowiskiem szkolnym

 

a) Udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom klas w ich codziennej pracy i wyszukiwaniu materiałów na uroczystości szkolne

b) Udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu lekcji bibliotecznych i innych form pracy z książką

c) Współpraca z Radą Rodziców w zakresie pozyskiwania środków na zakup książek

bibliotekarz

 

 

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

PRACE ADMINISTRACYJNO –TECHNICZNE

 

Zadania
Środki realizacji

Wykonawcy i współpracownicy

Termin

Uwagi

1.  Planowanie i sprawozdawczość

a) Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

b) Prowadzenie statystyki wypożyczeń

c) Prowadzenie dziennika biblioteki

d) Sporządzenie sprawozdania z pracy biblioteki za I semestr i cały rok

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

wrzesień 2017

 

cały rok

 

cały rok

 

styczeń 2018 czerwiec  2018

 

2. Organizacja

Lokalu

a) Dbanie o wystrój pomieszczenia biblioteki

b) Aktualizowanie gazetki bibliotecznej

c) Wykonanie   rozdzielaczy

 

bibliotekarz i Aktyw

Biblioteczny

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

3. Gromadzenie,

opracowanie i

selekcja zbiorów

a) Uzupełnianie zbiorów

- zakup książek

- pozyskiwanie książek od sponsorów

- uzupełnianie działu   lektur

b) Ewidencja i opracowanie nabytków

c) Systematyczne naprawianie zniszczonych książek

d) Selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych

bibliotekarz

 

 

 

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

cały rok

w miarę

środków

finansowych

 

po nabyciu

 

cały rok

 

cały rok

 

4. Organizacja

warsztatu

dydaktycznego

i informacyjnego

a) Uzupełnianie istniejącej kartoteki bibliograficznej

b) Uzupełnianie kart    katalogowych, wykreślanie ubytków

c) Gromadzenie    wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

cały rok

 

cały rok

 

w miarę środków finansowych

 

 

5.Organizacja

udostępniania

zbiorów

a) Aktualizacja kart czytelników

b) Aktualizacja wykazu lektur

c) Ustalenie dyżurów Członków Aktywu Bibliotecznego

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

 

 

wrzesień 2017

 

wrzesień 2017

 

wrzesień 2017

 

Opracowała

mgr  Urszula  Bożena  Ciesielska

 

LEKTURY   KLASY   II

 

 1. H. Ch. Andersen – „Dziecię elfów”
 2. J. Brzechwa-,, Wiersze wybrane-Cuda i dziwy, Przyjście Wiosny, Sowa, siedmiomilowe buty”
 3. A. C. Centkiewiczowie – „Zaczarowana zagroda”
 4. J. Grabowski – „Czarna owieczka”
 5. M. Kownacka – „Plastusiowy Pamiętnik”
 6. A. Milne – „Kubuś Puchatek”
 7. Porazińska – „Szewczyk Dratewka”
 8. E. Szelburg – Zarembina – „Idzie niebo ciemną nocą”
 9. J. Tuwim – „O Panu Tralalińskim”

 

LEKTURY   KLASY   III

 1. J. Grabowski – „Puc, Bursztyn i goście”
 2. A. Lindgren – „Dzieci z Bulerbyn”
 3. H. Ch. Andersen – „Baśnie”
 4. A. Cz. Centkiewiczowie – „Anaruk chłopiec z Grenlandii”
 5. R. Pisarski – „O psie, który jeździł koleją”
 6. W. Widłak – „Puszka Pandory”
 7. M. Kruger – „Karolcia”
 8. M. Kownacka – „Kajtkowe przygody”
 9. N. Hawthorne  – „Mity greckie”
 10. A. Fredro  – „Paweł i Gaweł”

 

LEKTURY   KLASY   IV

 1. J. Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa”
 2. C. Collodi – „Pinokio”
 3. A. Lindgren – „Bracia Lwie Serce”
 4. F. H. Burnett – „Tajemniczy ogród”

 

LEKTURY   KLASY   V

 1. F. Molnar – „Chłopcy z Placu  Broni”
 2. M. Twain – „Przygody Tomka Sawyera”
 3. H. Sienkiewicz – „W  pustyni i  w  puszczy”
 4. C.S. Lewis – „Opowieści  z Narnii - Lew, czarownica i stara szafa”

LEKTURY   KLASY   VI

 1. K. Makuszyński – „Szatan z siódmej klasy”
 2. L. M. Montgomery   –  „Ania z  Zielonego  Wzgórza”
 3. M. Musierowicz – „Kłamczucha”
 4. D. Defoe – „Przypadki Robinsona Cruzoe”
 5. J. Jurgielewiczowa – „Ten obcy”
 6. J. Tolkien - ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”

 


 

Lekcja biblioteczna w kl.II

W krainie baśni- Hans Ch. Adersen ,,Królowa śniegu”

W ramach działań promujących czytelnictwo w dniu 13.01.2017 r. odbyła się lekcja biblioteczna w klasie drugiej na temat : W krainie baśni- Hans Ch. Adersen ,,Królowa śniegu”. Uczniowie wcześniej wypożyczyli książki

z biblioteki szkolnej i zapoznali się z treścią baśni.

Podczas zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza we współpracy z wychowawczynią kl. II ,dzieci poznały znaczenie słowa ,,baśń”

i najważniejsze cechy tego utworu literackiego. Następnie każdy uczeń wylosował karteczkę z jednym wydarzeniem z baśni ,,Królowa śniegu”.

Zadaniem dzieci było narysowanie ilustracji do danego wydarzenia. Pomocą były ilustrowane egzemplarze baśni. Dzięki bogatej wyobraźni uczniów powstały bardzo ładne rysunki, które potem dzieci umieszczały na tablicy

w kolejności chronologicznej. Dzięki temu dobrze zapamiętały treść baśni.

Po zakończonej lekcji prace uczniów kl.II zostały wyeksponowane na tablicy czytelniczej, na korytarzu szkolnym.