Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

23 października 2020

Plan pracy biblioteki szkolnej

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W NIWISKACH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PRACA PEDAGOGICZNA

 

 

Zadania
Formy  realizacji
Odpowiedzialny

 

Termin

Uwagi

1.

Udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji

a) Udostępnianie zbiorów piśmienniczych i audio- wizualnych w wypożyczalni

b) udostępnianie darmowych podręczników  i ćwiczeń

c) Objęcie wypożyczeniami    uczniów klasy I

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

cały rok

 

 

cały rok

 

od II

semestru

 

2.

 Działalność

informacyjna

i poradnictwo w wyborach czytelniczych

a) Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych

b) Udzielanie porad w wyborach czytelniczych

c) Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

d) Współpraca z wychowawcami i pedagogiem

w poznawaniu uczniów i ich aktywizacji czytelniczej

e) Informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych

f) Śródroczne i roczne sprawozdanie o stanie 

czytelnictwa uczniów dla nauczycieli i wychowawców klas

bibliotekarz

 

 

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

cały rok

 

 

 

na bieżąco

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

po zakupie

 

 

koniec I semestru

i  koniec   roku szkolnego

 

3. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne

 

a)  Organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej:

- popularyzowanie wśród czytelników stron i portali   promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury

- wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobycia poszukiwanych informacji

b)Współpraca z nauczycielami  w zakresie realizacji treści   edukacji czytelniczej

- wypożyczanie materiałów bibliotecznych przydatnych podczas zajęć lekcyjnych

- współpraca podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych

- konsultacje przy zakupach nowego księgozbioru

- informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach i nowościach

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

wychowawcy klas

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rozwijanie

kultury

czytelniczej

uczniów

a) Praca indywidualna z czytelnikiem:

- rozmowy na temat zainteresowań, potrzeb i trudności; pomoc w doborze odpowiedniej lektury

- uczenie korzystania z różnych źródeł informacji

- pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów recytatorskich, czytelniczych, ortograficznych

- rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową

- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat

b) Organizacja imprez czytelniczych i udział w akcjach ogólnopolskich:

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania( gazetka, czytanie dzieciom w kl.0, kl.1)

- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych(gazetka okolicznościowa)

- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek( konkurs na najlepsze przebranie za postać z bajki kl.0-III)

- Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka (czytanie fragmentów książki ,,Kubuś Puchatek” w kl.0 i klasach młodszych)

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci( gazetka, promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej)

-Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek (wizyta w bibliotece Publicznej w Niwiskach, lekcja biblioteczna)

-Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom( gazetka, czytanie dzieciom wkl.0-III przez zaproszonego Gościa)

c) Pasowanie na czytelnika     uczniów klasy I

d) Współpraca z  Biblioteką

    Publiczną w Niwiskich

- udział w lekcjach bibliotecznych, konkursach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

i Aktyw 

Biblioteczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

i Aktyw 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09. 2023

 

 

X 2023

 

 

 

05.11. 2023

 

 

 

18.01.2024

 

 

 

02.04.2024

 

 

08.05.2024

 

 

 

 

   01-08. 06.2024

 

 

II-III 2024

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kultywowanie tradycji narodowych kraju, regionu i szkoły

a) Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów

b) Popularyzowanie wiedzy o Patronie Szkoły (wystawy książek, gazetki)

bibliotekarz

 

cały rok

 

 

6.

Praca z Aktywem

Bibliotecznym

 

a) Zebranie organizacyjne

b) Szkolenie i wdrażanie do pomocy w wypożyczaniu

c) Porządkowanie księgozbioru

d) Udział w uroczystości

- „Pasowania na czytelnika uczniów kl. I”

 

bibliotekarz

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

IX 2023

cały rok

podczas dyżurów

 

II-III 2024

 

7. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

a) Udział w różnych formach doskonalenia: kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych

b) Studiowanie literatury fachowej, śledzenie nowości wydawniczych dotyczących edukacji

 

bibliotekarz

 

 

 

 

bibliotekarz

Terminarz

MSCDN

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

8.  

Współpraca

 ze środowiskiem szkolnym

 

a) Udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom klas w ich codziennej pracy i wyszukiwaniu materiałów do zajęć

b) Udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu lekcji bibliotecznych i innych form pracy z książką

c) Współpraca z Radą Rodziców w zakresie pozyskiwania środków na zakup książek                

bibliotekarz

 

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

 

 

bibliotekarz

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

PRACE ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNE

 

 

Zadania
Środki realizacji

Wykonawcy i współpracownicy

Termin

Uwagi

1.
Planowanie i sprawozdawczość

a) Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

b) Prowadzenie statystyki wypożyczeń

c) Prowadzenie dziennika biblioteki

d) Sporządzenie sprawozdania z pracy biblioteki za I semestr

 i cały rok szkolny

Bibliotekarz

 

 

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

IX 2023

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

I 2024

VI  2024

 

2.

Organizacja

Lokalu

a) Dbanie o wystrój pomieszczenia biblioteki

b) Aktualizowanie gazetki bibliotecznej

 

 

bibliotekarz i Aktyw

Biblioteczny

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

3.

Gromadzenie,

opracowanie i selekcja zbiorów

a) Uzupełnianie zbiorów

- zakup książek

- pozyskiwanie książek

  od sponsorów

- uzupełnianie działu   lektur

b) Ewidencja i opracowanie nabytków

c) Systematyczne naprawianie zniszczonych książek

d) Selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

cały rok

w miarę

środków

finansowych

 

 

 

 

po nabyciu

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

4.

Organizacja

warsztatu

dydaktycznego

i informacyjnego

a) Uzupełnianie istniejącej kartoteki bibliograficznej

b) Uzupełnianie kart    katalogowych, wykreślanie ubytków

c) Gromadzenie    wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

 

bibliotekarz

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

w miarę środków finansowych

 

 

5.

Organizacja

udostępniania

zbiorów

a) Aktualizacja kart czytelników

b) Aktualizacja wykazu lektur

c) Ustalenie dyżurów Członków Aktywu Bibliotecznego

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

bibliotekarz

 

 

 

IX  2023

 

IX  2023

 

IX 2023

 

 

23 października 2020

Regulamin