Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

25 grudnia 2019

RODO - klauzula informacyjna

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niwiskach jest Pani Paulina Skoruba, dostępna pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwiskach, ul. Rynek 21, Niwiski, 08-124 Mokobody.

2)      Inspektor ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach jest dostępny pod adresem e-mail:  inspektor.rodo@naticom.pl

3)      Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4)      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwiskach;

c)      w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)        W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a)      pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwiskach;

b)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor.

6)        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7)        Posiadają Państwo prawo:

a)      dostępu do treści swoich danych;

b)      do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych,

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

d)      wniesienia sprzeciwu,

e)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.

10)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Redaktor